Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdiregelsæt for Løjt Kirkeby Skole

Indledning
Værdiregelsættet er blevet til i samarbejde med såvel ansatte og skolebestyrelse som elever, og skal ses som skolens helt særlige profil, særkende og fundament.

Vision
Værdiregelsæt og ordensregler tager udgangspunkt i Løjt Kirkeby Skoles vision om at skabe livsduelige børn og unge. Vi ønsker at agere på værdier i stedet for mange regler.

Målsætning
Værdiregelsættet er funderet i skolens målsætning, der lyder ”Et godt sted at være - et godt sted at lære”.

Det er skolens målsætning, at når eleverne forlader skolen, har de udviklet kompetencer, har lyst til at lære, har tillid og tro på sig selv og fællesskabet og har holdninger til og meninger om det samfund, de er en del af.

Værdiregelsættet og ordensregelsættet er funderet i ”forpligtende, lærende fællesskaber som bygger på respekt – i mødet med den anden”. 
Det bygger på tre overordnede værdier

 • Fællesskab
 • Respekt
 • Samarbejde

 

Ved fællesskab forstår vi
Løjt Kirkeby skole er fællesskabets skole.

Alle elever har flere læringsfællesskaber, som dels er funderet i aldersintegrerede hjemmehold og årgangsopdelte faghold.

Alle læringsfællesskaber bygger på at skabe bedst mulig læring, trivsel, udfordring og udvikling for børnene, individuelt og i fællesskab samt medvirke til børnenes alsidige personlige udvikling.

Det kræver tryghed og tydelige rammer, hvor alle anerkender den enkelte og påtager sig ansvar for fællesskabet.

 • Vi dyrker fællesskabet og ser det ved
  daglige fællessamlinger for indskolings- og mellemtrinselever
 • årlige emneuger, hvor store og små elever arbejder sammen
 • at elever har kammerater på tværs af alder og køn


Ved respekt forstår vi

 • Alle børn, personale og forældre skal passe godt på hinanden, skolen og skolens ting.
 • Vi bakker hinanden op, og anerkender at vi er forskellige
 • Vi behandler hinanden, som vi ønsker selv at blive behandlet
 • Vi taler pænt til hinanden
 • Vi er ansvarlige for vores handlinger og tager ansvar for hinanden
 • Vi værner om respekten og ser det ved sunde fællesskaber

 

Ved samarbejde forstår vi

Vi lægger vægt på et engageret samarbejde mellem eleverne indbyrdes, mellem elever og medarbejdere, medarbejdere og hjemmet samt med det omgivende samfund.

Vi vil gerne være kendt og respekteret af borgerne i nærmiljøet som en dynamisk skole,  hvor nærvær og tryghed er i højsædet – en skole med fokus på både faglighed og på menneskelig og social udvikling.

Skolen skal kendetegnes ved traditioner, sammenhold, engagement og aktiv deltagelse i det lokale landsbyliv.

 

Forventninger til forældre

Forældrene er de vigtigste rollemodeller for deres børn. Når forældrene

engagerer sig i skolen, oplever børnene, at skolen er vigtig.

Hvad kan du som forældre gøre for at støtte børnenes trivsel og forebygge mobning:

 • Dit barn lærer af dig; behandl dit barn, som du gerne selv vil behandles af andre.
 • Vær opmærksom på, om dit barn trives.
 • Ros dit barn for god opførsel.
 • Tal pænt om dit barns kammerater, deres forældre og skolens ansatte i børnenes nærvær.
 • Tal med skolens ansatte og klassekammeraternes forældre igennem en anerkendende og positiv dialog.


Alle medvirker til at værdierne efterleves.

Alle har en anerkendende tilgang til skolens virke.

Børnenes udvikling baseres på deres styrkesider og potentialer.

Trivsel skal altid være på dagsordenen.

 

Opfølgning og evaluering

Værdiregelsættet sættes på dagsordenen ved tiltrædelse af ny skolebestyrelse og samtidig i Pædagogisk Forum.
For at følge trivslen på skolerne vil vi hvert år gennemføre trivselsundersøgelser for både børn og voksne på skolen.

Den enkeltes trivsel er et emne i skole-hjem-samtaler for børnenes vedkommende og i MUS-samtaler for medarbejdernes vedkommende.

 

Yderligere henvisninger

Formelt set er kravet om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt hjemlet i Undervisningsministeriets ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.”

Ifølge bekendtgørelsen skal værdiregelsættet bidrage til at opfylde folkeskolens formål og angive retninger for god adfærd med fokus på trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø med respektfulde relationer mellem eleverne indbyrdes og mellem elever og ansatte. Værdiregelsættet skal derfor ifølge bekendtgørelsen også indeholde en antimobbestrategi.

 

Godkendt på Skolebestyrelsesmøde 5. januar 2016

Revideret i Skolebestyrelsen, 6. november 2019

Evalueres senest september 2022.

 

Dokumenter

Værdiregelsæt 2019.pdf

Shape Created with Sketch.